Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.
 • Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego.
 • Brak mapy serwisu.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.
 • Niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL.
 • Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Deskrypcja materiałów wideo z relacji na żywo.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Powiększanie czcionki klawisz Ctrl i + (plus).
 • Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl i – (minus).
 • Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl i 0 (zero).
 • Przełączanie między zakładkami klawisz Tab.
 • Przewijanie strony w górę klawisz PgUp.
 • Przewijanie strony w dół klawisz PgDn.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Janusz Malik, mosir@brzegdolny.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 606 229 300.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Baza noclegowo-sportowa – ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny – opis dostępności architektonicznej
  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek czterokondygnacyjny (podziemie, parter, I i II piętro) połączony łącznikiem z halą widowiskowo – sportową i salą treningową. Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne od strony recepcji i pomieszczeń biurowych oraz drugie od strony restauracji, po pięciu stopniach schodów połączonych budynkiem łącznika. Wejścia nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł co umożliwia swobodne wejście osób korzystających z obiektu. Na parterze usytuowane są pomieszczenia administracyjne MOSiR-u, całodobowa recepcja miejsc noclegowych, pokój noclegowy dla osoby niepełnosprawnej, pomieszczenia pod wynajem, sala konferencyjna oraz toalety męska i damska. W drugiej części budynku znajduje się restauracja. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają dostęp do toalety w pokoju dla osoby niepełnosprawnej, sali konferencyjnej i restauracji poprzez wjazd od strony wejścia głównego hali sportowej. Do części szatniowej z zapleczem sanitarnym usytuowanej w podziemiach obiektu oraz pokoi noclegowych na I i II piętrze prowadzą schody z poręczami. Do hali widowiskowo-sportowej i sali treningowej od strony recepcji prowadzi korytarz przez budynek łącznika, który posiada dwa wejścia po 4 stopniach schodów nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do hali sportowej znajduje się od strony parkingu dla kibiców z szerokimi drzwiami przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – dostęp tylko na parteru budynku poprzez wejście główne hali sportowej. W budynku nie ma windy, nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczach schodów.

  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu do budynku od strony recepcji znajduje się parking z kostki brukowej z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla 20 samochodów osobowych, oraz 1 wyznaczonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej, jest również możliwość dodatkowego parkowania na ciągu pieszo-jezdnym prowadzącym od ul. Wilczej

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Pływalnia „Aquasport” – ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny – opis dostępności architektonicznej
  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Pływalni „Aquasport” w Brzegu Dolnym jest jednokondygnacyjny (parter). Budynek posiada jedno wejście, które usytuowane jest na poziomie chodnika na zewnątrz budynku. Brak barier w postaci schodów wejściowych do budynku. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają dostęp do sali ćwiczeń, biura, toalety, szatni wraz z zapleczem sanitarnym i na halę basenową bez możliwości dostania się do saun, które są umieszczone na antresoli hali basenowej.

  • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim.
UWAGA – drzwi nie są automatycznie otwierane, na obiekcie nie ma windy transportującej osoby bezpośrednio do wody.

  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak pętli indukcyjnej.

  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku Pływalni, od strony ul. Wilczej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome).

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na terenie pływalni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, ale tylko na terenie holu głównego pływalni.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Stadion – ul. Kolejowa, 56-120 Brzeg Dolny – opis dostępności architektonicznej
  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Na stadionie przy ulicy Kolejowej znajduję się boisko główne, boisko boczne duże i małe, bieżnia, 3 korty tenisowe, ścianka tenisowa oraz budynek dwukondygnacyjny z jednym wejściem (brak podjazdu, rampy dla wózków inwalidzkich) – parter budynku – pomieszczenia administracyjne, socjalne i szatnie sportowe, I piętro – sala multimedialna z zapleczem kuchennym. Osoby niepełnosprawne mają dostęp do boiska piłkarskiego (wjazd przez bramę boiska), dostęp do kortów tenisowych (wjazd przez bramę), dostęp do ścianki tenisowej (dojazd szerokim chodnikiem, wjazd przez szeroką furtkę), dostęp do toalety dla niepełnosprawnych (z podjazdem).

  • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – dostęp tylko do toalety dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów.

  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do budynku nie jest dostosowane jest do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak pętli indukcyjnej.

  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy stadionie znajduję się parking szutrowy mogący pomieścić około 40 samochodów osobowych.
Jest jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na obiekt nie ma prawa wstępu z psem, gdyż korzystają z niego głównie dzieci oraz młodzież. Ewentualne zezwolenie na wstęp można uzyskać po kontakcie z osobą zarządzającą obiektem.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Boisko „Orlik” – ul. Wyścigowa 1, 56-120 Brzeg Dolny – opis dostępności architektonicznej
  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Na obiekcie przy ulicy Wyścigowej 1 znajduję się boisko do gry w piłkę nożną oraz boisko wielofunkcyjne przystosowane do gry w piłkę siatkową i koszykówkę oraz budynek parterowy z jednym wejściem, które posiada rampę wjazdową dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Osoby niepełnosprawne mają dostęp do szatni z pełnym zapleczem sanitarnym i toalety.

  • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim za sprawą rampy wjazdowej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak pętli indukcyjnej.

  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy Orliku znajduję się parking mogący pomieścić około 30 samochodów osobowych. Jest jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na obiekt nie ma prawa wstępu z psem, gdyż korzystają z niego głównie dzieci oraz młodzież. Ewentualne zezwolenie na wstęp można uzyskać po kontakcie z osobą zarządzającą obiektem.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Boisko „Orlik” – ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny – opis dostępności architektonicznej
  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Na obiekcie przy ulicy Wilczej 8 znajduję się boisko do gry w piłkę nożną oraz boisko wielofunkcyjne przystosowane do gry w piłkę siatkową oraz koszykówkę oraz budynek parterowy z pięcioma wejściami. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp do toalety z pełnym zapleczem sanitarnym i szatni z poziomu 0.

  • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, brak schodów.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak pętli indukcyjnej.

  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy Orliku znajduje się parking z kostki brukowej z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla 20 samochodów osobowych oraz 1 wyznaczonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej, jest również możliwość dodatkowego parkowania na ciągu pieszo-jezdnym prowadzącym od ul. Wilczej

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na obiekt nie ma prawa wstępu z psem, gdyż korzystają z niego głównie dzieci oraz młodzież. Ewentualne zezwolenie na wstęp można uzyskać po kontakcie z osobą zarządzającą obiektem.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

  Skip to content